Beleid en bevoegdheden

Rudy is vandaag OCMW-voorzitter en schepen van seniorenbeleid, werk, armoedebestrijding en openbaar groen.

Hieronder lees je welke accenten Rudy legt voor elk beleidsdomein en hoe hij hiermee alle Gentenaars wil vooruit helpen.

 

Seniorenbeleid

Senioren hebben recht op een actieve rol in onze stad en moeten de kans krijgen om hun ervaring en wijsheid te delen met de samenleving.

Gent is een leeftijdsvriendelijke stad, waar elke Gentenaar zinvol kan deelnemen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol kan wonen en leven in de eigen buurt.

Kortom: Gent moet een stad zijn waar iedereen, ongeacht leeftijd, zich welkom voelt.

Sociaal beleid en armoedebestrijding

Elke Gentenaar moet kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen en om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Rudy zet daarom zijn schouders onder een ambitieus sociaal beleid.

Sociaal beleid en armoedebeleid moeten vertrekken van een integrale en transversaal aanpak.  De komende jaren zullen we daarom de krachten verder bundelen samen met mensen in armoede, middenveldorganisaties en andere overheidsdiensten om echte stappen vooruit te zetten in de strijd tegen armoede.

Omdat armoede een onrecht is.

Gezondheid en Zorg

Alle Gentenaars verdienen maximale kansen op een goede gezondheid. Gezond zijn gaat over fysieke én mentale gezondheid,  over het vermogen om op een kwaliteitsvolle manier uw leven te kunnen uitbouwen.

Naast een gedegen gezondheidszorg  neemt preventie een belangrijke plaats in bij het gezondheidsbeleid.

We streven ernaar dat elke Gentenaar toegang heeft tot de eerstelijnwelzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

Met de vermaatschappelijking van de zorg komen heel wat zorgtaken terecht bij mantelzorgers.  Het is een grote uitdaging en we mogen daarbij het welbevinden van de verzorgende, zowel de professionals als de vrijwilligers, niet uit het oog verliezen.

Financiën

Als schepen van financiën wil Rudy de komende jaren een transparant financieel beleid voeren. Want ook de financiën in onze stad moet begrijpbaar zijn voor iedereen.

Er wordt ook verder werk gemaakt van een ethisch, sociaal en duurzaam financieel beleid voor Gent.

 

Vragen over het beleid van Rudy?

Heb je vragen over het beleid van Rudy? Contacteer dan de medewerkers van zijn team.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Rudy via het contactformulier.