86% van bewoners woonzorgcentra en assistentiewoningen kreeg 4de prik
vrijdag 17 juni 2022
Bewoners woonzorgcentrum Het Heiveld zelf aan het woord in gloednieuwe podcast
woensdag 17 augustus 2022

Budget Stad Gent in evenwicht: Keuzes gemaakt met zorg voor álle Gentenaars

De moeilijkste budgetbesprekingen ooit die ik als schepen in Gent heb meegemaakt, zitten erop. Maar finaal is het gelukt: het budget van de Stad blijft in evenwicht.

We blijven besturen met ambitie en durf, zoals we ons hebben voorgenomen bij de start in 2019. We hebben verstandige keuzes gemaakt, steeds met zorg voor alle Gentenaars. Maar bovenal zijn we trots, als Vooruit-fractie, dat we het sociale beleid van de Stad Gent voortzetten. Solidariteit blijft ons hoogste goed: wie hulp nodig heeft kan op ons blijven rekenen.

Veel extra kosten… en Vlaanderen weigert Gemeentefonds te indexeren

De Vlaamse regelgeving stelt dat lokale overheidsbudgetten tegen 2025 in evenwicht moeten zijn. Voor Gent betekent dat dat er 81 miljoen euro moest gezocht worden. Want de moeilijke externe en onvoorziene omstandigheden zetten lokale begrotingen, ook die van de Stad Gent, zwaar onder druk.

De noodzakelijke steun tijdens de coronacrisis – aan Gentenaars die het mentaal lastig kregen, aan de cultuursector, aan horecamensen en lokale ondernemers – kostte ons miljoenen euro. Door de stijgende levensduurte worden lonen al zeker vier keer bijkomend geïndexeerd. Dat is een goede zaak voor de mensen en hun koopkracht natuurlijk. Voor de Stad als werkgever betekent dit een extra kost van ongeveer 180 miljoen euro in de periode 2022-2025. Ook de enorm gestegen energie- en grondstofprijzen zorgen voor 45 miljoen euro meer uitgaven voor de Stad in de periode tot en met 2025. Met hetzelfde investeringsbudget kunnen we ondertussen minder doen.

Bovendien weigert de centrum-rechtse Vlaamse regering het Gemeentefonds (de subsidies aan de steden) te indexeren.

Gent krijgt daardoor al zeker 23 miljoen euro te weinig! Vlaanderen schuift taken door naar steden maar zonder centen. Dat moet anders, daar blijft Vooruit vanuit de oppositie hard op aandringen. Maar ondertussen lopen we die centen dus nog altijd mis…

Het stadsbestuur koos er heel bewust voor om eerst en vooral naar de eigen uitgaven te kijken, en pas daarna naar nieuwe inkomsten: 54 miljoen euro wordt gehaald uit besparingen op uitgaven; een derde, of 27 miljoen euro, via ontvangsten.

Een overzicht van de voornaamste beslissingen:

Dankzij de aanwezigheid van Vooruit in het college van burgemeester en schepenen koos Gent voor een sociale taxshift. Die levert 23,4 miljoen euro op.

De aanvullende personenbelasting daalt naar de laagste van alle centrumsteden, waardoor ieders inkomen uit arbeid minder wordt belast. Op die manier vrijwaren we de koopkracht. Tegelijk verhogen we de onroerende voorheffing, een belasting op eigendom. Dat betekent dat we een grotere – lees: eerlijkere – bijdrage vragen van mensen met grote vermogens, met een of meerdere huizen, gebouwen of gronden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, zoals het hoort in een solidaire samenleving.

Armoedebestrijding blijft dé prioriteit, ondanks de besparingen.

Het betaalbaar woonaanbod voor en de steun aan de meest kwetsbaren blijft behouden; de investeringen voor een lagere energiefactuur ook. Er komen geen prijsstijgingen voor Gentenaars in het zwembad, in de sporthal, voor kinderopvang en voor de aankoop van huisvuilzakken. De dagprijzen voor onze ouderen in de vijf stedelijke woonzorgcentra worden niet geïndexeerd waardoor die niet stijgen.

De personeelsbezetting in de kinderopvang, het onderwijs en de woonzorgcentra blijft bovendien behouden.

Die basisdienstverlening moet voor ons, als socialisten, altijd in handen van de overheid blijven. Alleen zo blijft die toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol voor iedereen. Er komen geen naakte ontslagen bij het stadspersoneel. Tegen 2025 zullen Stad en OCMW samen opnieuw evenveel medewerkers tellen als in 2019, bij het begin van de huidige bestuursperiode. De besparingsoefening heeft een impact op 257 ‘voltijds equivalenten’. Naar schatting een derde zijn geplande aanwervingen waarvoor al budget voorzien was, die niet zullen doorgaan. Het gaat hier dus om geplande openstaande vacatures. Een aantal medewerkers die tegen eind 2025 met pensioen gaan zullen niet worden vervangen.

Verder zal, gespreid over de gehele organisatie, de taak van naar schatting 120 tot 150 medewerkers uitdoven (de exacte aantallen zullen pas de komende weken kunnen vastgesteld worden). Deze medewerkers krijgen de kans om binnen de organisatie een andere job uit te voeren.

Aan de arbeidsvoorwaarden van het stadspersoneel wordt niet geraakt. Dit wordt verder in dialoog met de vakbonden opgenomen.

Tot slot: we doen als politici ook zelf een duit in het zakje.

In de volgende bestuursperiode (2025-2030) zal er één schepen minder zetelen in het college (10 leden in plaats van de huidige 11). We besparen bovendien 1,2 miljoen euro op kabinets- en fractiepersoneel, waardoor er ongeveer 20 politieke medewerkers minder zullen zijn.