7,5 miljoen euro extra steun aan armoedeverenigingen
maandag 10 februari 2020
Merci voor alles, ma en pa
vrijdag 14 februari 2020

Stad Gent wil langdurige dakloosheid beëindigen

Op dinsdag 11 en woensdag 12 februari komt een delegatie van 25 Europeanen naar Gent in het kader van het Europese project ROOF rond het beëindigen van dakloosheid. Samen met Gentse stakeholders denken ze na over een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid in onze stad. Hierbij kijkt men naar het voorbeeld van Finland, waar ze met het Housing First-model de langdurige dakloosheid in het hele land hebben weggewerkt.

ROOF, een URBACT project

Stad Gent sprak eerder al de ambitie uit om werk te maken van het recht op huisvesting voor iedereen, met bijzondere aandacht voor daklozen. In het kader hiervan werd in de zomer van 2019 het project ROOF goedgekeurd. ROOF gaat over een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid op lokaal niveau, met als streefdoel het beëindigen van structurele dakloosheid. Hiermee wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen.

De twee sporen van ROOF zijn enerzijds het verzamelen en analyseren van data die te maken hebben met dakloosheid in de stad en anderzijds de shift maken van het symptomatisch beheersen van dakloosheid naar het effectief beëindigen ervan via Housing First. Het project zal op transnationaal niveau kennis delen met 9 partnersteden. Op lokaal niveau ontwikkelt elke stad een actieplan samen met lokale stakeholders.

Dakloosheid in Gent

Gent heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanpak van dakloosheid. Een combinatie van preventie, opvang, tijdelijke én duurzame huisvestingsoplossingen bood al veel soelaas. Toch zijn er nog steeds mensen langdurig dakloos in Gent. Er zijn in Vlaanderen geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Bij het OCMW Gent wordt jaarlijks een 500-tal langdurige daklozen begeleid, en er zijn jaarlijks 1.400 unieke gebruikers van de nachtopvang voor daklozen. Doordat bepaalde groepen daklozen niet gevat worden door deze tellingen, is dat een onderschatting. ROOF zal samen met de andere steden bekijken hoe steden een completer en accurater beeld kunnen vormen. 

Oplossing ligt bij Housing First

Finland is zeer inspirerend voor wat betreft hun aanpak van structurele dakloosheid. Zij passen het Housing First principe toe. Dat betekent dat de dakloze meteen in een huurwoning wordt ondergebracht, met alle huurdersverplichtingen die daarbij horen. Bij de huisvesting wordt begeleiding aangeboden, afhankelijk van de noden die de persoon heeft. Dit systeem blijkt veel effectiever dat de huidige aanpak waarbij daklozen eerst hun problemen dienen aan te pakken alvorens ze een woning kunnen betrekken. Gent heeft elk jaar 59 bijkomende Housing First-woningen via een versnelde toewijs naar sociale huisvesting. Ook via het Sociaal Verhuurkantoor wordt jaarlijks een 50-tal woningen toegewezen aan daklozen. Gent wil het systeem van Housing First op verschillende manieren uitbreiden.

Rudy Coddens: “Dit ‘managen’ van dakloosheid willen we ombuigen naar het effectieve beëindigen van dakloosheid. We doen dit door verder te investeren in structurele woonoplossingen voor daklozen.”

Duidelijke ambities voor de toekomst

Gent wil het aantal SVK-huurwoningen verdubbelen tot 532. Een deel daarvan zal als een vorm van Housing First toegewezen worden aan daklozen. Daarbovenop zal de Stad 11 robuuste woningen bouwen naar het Deense voorbeeld Skaeve Huse. Dat zijn stevige, kleine woningen specifiek gericht op het ‘opnieuw leren wonen’ voor mensen met een verleden van dakloosheid. Deze mensen krijgen individuele begeleiding zodat ze hierin kunnen groeien. Ten slotte werkt de Stad aan opvang en oriëntatie voor mensen zonder papieren en aan een tijdelijke huisvestingsoplossing voor Intra Europese migranten.

Rudy Coddens: “Housing First koppelt een woonoplossing aan intensieve sociale begeleiding. Door stabiliteit te bieden, kunnen we mensen uit de vicieuze cirkel van dakloosheid helpen. Gent heeft daar goede ervaringen mee: 90% van de langdurig daklozen die een sociale woning toegewezen krijgt, komt niet opnieuw op straat terecht. Gent heeft vandaag al het meeste aantal Housing First-begeleidingstrajecten lopen in Vlaanderen, met ROOF willen we opnieuw grote stappen vooruit zetten.”

ROOF is 1 van de 23 goedgekeurde Integrated Action Planning Networks van URBACT. URBACT is een Europees uitwisselings- en leerprogramma dat duurzame stedelijke ontwikkeling promoot (gesubsidieerd door EFRO).