Meer Gentenaars in armoede vinden weg naar hulpverlening
vrijdag 11 oktober 2019
Fedasil heropent tijdelijk opvangcentrum Reno
donderdag 24 oktober 2019

‘Alle Gentenaars mee, sterke wijken en samen zorgen voor Gent. Daar gaan we voor.’

Een recordbudget voor armoedebestrijding, 5 keer meer geld dat burgers zelf kunnen besteden in hun wijk, een betere ondersteuning van wijkfeesten en 20 nieuwe en vernieuwde parken of grote groenzones. sp.a is enthousiast over het akkoord dat het Gentse stadsbestuur heeft bereikt over het meerjarenplan voor de periode 2020-2025.

In dat meerjarenplan wordt vastgelegd hoe het bestuursakkoord ‘Ambitie en durf voor Gent’ zal worden uitgevoerd. Het meerjarenplan zal in december ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Rudy Coddens, Astrid De Bruycker en Annelies Storms stellen hieronder hun prioriteiten voor. ‘Niemand achterlaten, sterke wijken en samen zorgen voor Gent. Daar gaan we voor.’ 

Rudy Coddens nam als schepen van financiën de leiding in de besprekingen. ‘Er zijn grote sociale noden in Gent. Tegen 2025 zijn we bovendien met 272.000 Gentenaars ­– 10.000 meer dan vandaag. Dat vraagt om nieuwe scholen, nieuwe jobs en nieuwe antwoorden op de grote sociale noden en stedelijke uitdagingen. We slagen erin om de komende 5 jaar 630 miljoen euro te investeren in nieuw beleid, en sluiten af met een begroting in evenwicht.’

Iedereen mee, samen vooruit

Wie het moeilijker heeft in onze samenleving, kan op ons rekenen. We gaan naar de mensen toe die de weg naar de hulpverlening niet vinden Met 434 miljoen euro voor het OCMW, waarvan 25 miljoen euro extra, zorgen we voor een krachtig beleid inzake armoedebestrijding. We zetten extra in op proactieve rechtentoekenning en focussen op de ondersteuning van gezinnen en jongeren in armoede.

Omdat de strijd tegen armoede een collectieve verantwoordelijkheid is, zorgen we ervoor dat binnen de beleidsdomeinen wonen, gezondheid, onderwijs, sociale economie en mobiliteit ook veel aandacht is voor kwetsbare Gentenaars. Zo pakken we vervoersarmoede aan, voorzien we extra brugfiguren, zorgen we voor maatwerk en een betere toegankelijkheid van het sportaanbod, het cultuuraanbod en de gezondheidszorg. Verenigingen waar armen het woord nemen krijgen extra middelen. Deze gecombineerde inzet zorgt voor een ongeziene inspanning op vlak van armoedebestrijding op het lokale niveau.

sp.a houdt haar verkiezingsbelofte om het investeringsbudget voor woonbeleid te verdriedubbelen tot een recordhoogte van 92 miljoen euro. De wooncrisis wordt stevig aangepakt met onder meer 33 miljoen euro investeringen voor bijbouwen, renoveren en vervangen van sociale woningen, een verdubbeling van het aantal woningen via het sociaal verhuurkantoor en 8 miljoen euro voor energiepremies.

Ook het budget voor gezondheid en welzijn verdrievoudigt. De focus ligt op geestelijke gezondheid met aandacht voor jongeren, gratis eerstelijnspsychologen in de wijken en suïcidepreventie. Het Sociaal Innovatiefonds wil kansen geven aan nieuwe ideeën en samenwerkingen van actoren uit de hulpverlening en welzijnssector. Via gezondheidsgidsen wordt de toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbeterd.

Gent blijft zijn voortrekkersrol opnemen op vlak van gelijke kansen. Met een aanpak waar praktijktesten deel van uitmaken, gaan we voor een gelijke toegang tot werk en wonen. Een tweede toegankelijkheidsambtenaar waakt over de toegankelijkheid van onze gebouwen en evenementen.  Onze stadsorganisatie dient een afspiegeling te worden van de Gentse bevolking.

Sterke wijken, sterke Gentenaars

We zetten extra in op beleving van onze stad. We gaan voor warme en levendige wijken met een financiële ondersteuning van 1,5 miljoen euro voor wijkfeesten en buurtfestivals. Er wordt ook sterk geïnvesteerd in een toegankelijk en wijkgericht cultuur- en sportaanbod. De Gentse Feesten worden vernieuwd en er komt een lichtfestival in 2021 en 2024.

Het openbaar groen is de tuin van de Gentenaars. Ook de komende jaren werken we daaraan verder. Er wordt 50 miljoen euro voorzien voor onder meer het aanleggen of vernieuwen van 20 parken. Via het RUP Groen kort er 109 hectare groen bij, en wordt 266 hectare waardevol groen beschermd. Er komt 90 hectare bos bij.

We gaan voor kwaliteitsvolle, moderne en nabije dienstverlening voor de Gentenaars. Het Administratief Centrum Zuid wordt het nieuwe portaal voor onze dienstverlening aan de Gentenaars, we vernieuwen de wijkkantoren in Gentbrugge en Oostakker en maken plannen voor het wijkkantoor Sint-Denijs Westrem. Via tijdelijke invullingen krijgen bewoners en organisaties de kans om te experimenteren en we zetten maximaal in op gedeeld gebruik van de stedelijke infrastructuur.

Voor betere straten, pleinen en water in de stad reserveren we 111 miljoen euro. We maken de wijken aangenamer, verkeersveiliger, en autoluwer met wijkmobiliteitsplannen op maat. Dit doen we samen met de bewoners en andere betrokkenen.

Samen zorgen voor Gent

Een stad bestuur je niet alleen, dat doe je samen met de Gentenaars, de verenigingen, de organisaties en vele andere actoren actief in onze stad. We investeren daarom 7 miljoen euro in wijkbegrotingen en versterken verder de inspraak en participatie. Het gaat om een vervijfvoudiging van het budget dat bewoners zelf kunnen besteden.

We geven meer zuurstof aan het middenveld, en investeren 6 miljoen euro extra in de ondersteuning van hun werking. We omkaderen het verenigingsleven beter, en zorgen voor mantelzorgers en wie zich vrijwillig inzet. Het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent wordt versterkt.

Via premies, begeleiding en leningen stimuleren we Gentenaars om te investeren in energiezuinigheid. We geven zelf ook het goede voorbeeld door onder andere samen met burgers te investeren in zonnepanelen op de stadsgebouwen.

Budget in evenwicht

De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven gelijk. We hebben 58 miljoen nieuwe beleidsruimte per jaar gecreëerd door efficiëntie en optimalisatie in eigen organisatie, inkomsten beter te innen, bepaalde belastingen te hervormen en gericht op te trekken in functie van beleidskeuzes, en door beslissingen van de Vlaamse Overheid.

Het strategisch en financieel meerjarenplan 2020-2025 zal voorgelegd worden op de commissies en gemeenteraad van december. De volgende stap in het uitwerken van het beleid is de participatieve opmaak van de beleidsnota’s. De burgemeester en schepenen zullen die presenteren uiterlijk tegen de zomer van 2020.