Stad Gent neemt mobiele mantelzorgwoning in gebruik.
maandag 28 januari 2019
Gent, zorg voor elkaar!
donderdag 14 februari 2019

Samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid.

Vandaag vond het startevent “Samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid” plaats. Heel wat mensen uit ouderenzorg, partnerorganisaties uit de zorg en mantelzorgers zélf kwamen samen om te praten over de toekomstige uitdagingen rond mantelzorgbeleid.

In Gent nemen naar schatting 40.000 mensen een mantelzorgtaak op. Het gaat niét alleen over jonge mensen die voor ouderen zorgen. Het gaat evenzeer om, bijvoorbeeld, een ouder die voor een kind met een psychische aandoening zorgt. Of om een ouder iemand die elke dag zijn zorgbehoevende partner ondersteunt, thuis of in een woonzorgcentrum.

In elk geval: de maatschappelijke waarde van hun werk is enorm. Ze zorgen ervoor dat vele mensen in hun eigen huis en buurt kunnen blijven wonen, ondanks een ziekte of beperking, en dragen zo bij tot het welzijn en de gezondheid van een groot deel van de bevolking. Bovendien verlagen de mantelzorgers ook de druk op de (veel duurdere) professionele hulp.

Uit de praktijk weten we dat mantelzorgers het meestal erg lastig hebben: zware taken, veel administratie er bovenop, weinig vrije tijd, en vaak is het ook emotioneel niet te onderschatten.

Uit diezelfde praktijk, en uit cijfers en trends (zoals vergrijzing, gezinsverdunning, enzovoort), weten we dat, enerzijds, de vraag naar mantelzorg alleen maar stijgen. Anderzijds nemen ook de verwachtingen ten aanzien van mantelzorgers toe, door de vermaatschappelijking van de zorg. Er wordt bijvoorbeeld meer en meer ingezet op samenwerking tussen professionals in de eerstelijn, en mantelzorgers.

De lokale overheid is een cruciale partner in het mantelzorgbeleid. We hébben de afgelopen jaren al één en ander gedaan. Onze ergotherapeuten aan huis ondersteunen ook mantelzorgers, onze psychologen in de Lokale Dienstencentra en de Woonzorgcentra staan klaar voor psychologische bijstand – om maar iets te noemen.

Hoe dan ook: het is nu tijd om een tand of twee bij te steken. Ik heb de ambitie om deze legislatuur werk te maken van een echt een geïntegreerd mantelzorgbeleid, en dit vanuit de regierol die de lokale overheid heeft. Want we moeten zorgen voor de zorgende. Maar we gaan dit niet alleen doen, maar in dialoog met alle partners, professionals uit de sector en niet in het minst samen met de mantelzorgers zelf.

Het kick-off moment “Samen bouwen aan een Gents mantelzorgbeleid” is daarvan alvast de eerste stap.