100 % voor Gent, want Gent is wat we delen!
zaterdag 26 mei 2018
Start van uniek project groepswonen voor senioren op Muide/Meulestede
woensdag 30 mei 2018

OCMW Gent jaaroverzicht: ”we maken uw weg wijzer”

Wij maken uw weg wijzer

 

OCMW Gent jaaroverzicht 2017

OCMW Gent legt voor de periode 2014-2019 de nadruk op twee grote thema’s: armoedebestrijding én zorg en wonen voor senioren. In beide thema’s neemt OCMW Gent een regierol op: door samenwerking over de muren van organisaties heen wordt resultaat geboekt en verhoogt het welzijn van alle Gentenaars. Het jaaroverzicht 2017 zet een aantal resultaten op een rij.

Het volledige jaaroverzicht kan je op deze pagina raadplegen.

 

Armoedebestrijding

‘Minder armoede in Gent’, dat is de eenvoudige en ambitieuze doelstelling van het Gentse armoedebeleidsplan. Het plan pakt armoede op twee manieren aan: toegankelijker maken van diensten en sociale rechten én vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in armoede. OCMW Gent regisseert de verschillende inspanningen hierrond en zet tegelijk zelf acties op.

 

Financiële armoede

Op 31 december 2017 deed 8,7 procent van de Gentse huishoudens (of 10.364 huishoudens) een beroep op één van de diensten van de Sociale Dienst van OCMW Gent. Er waren 12.763 personen die in 2017 minstens één dag financiële steun kregen van het OCMW (2016: 12.622 personen). Daarvan waren er 7.526 personen die recht hadden op een vorm van leefloon (2016: 7.471 personen).

Jongeren (18-19 jaar) vormen in die groep een aanzienlijk deel: OCMW Gent ondersteunde 815 studenten met een leefloon, terwijl ze hun studies voltooiden (2016: 816 jongeren).

Kinderarmoede

Gent heeft bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Kinderarmoede is een apart hoofdstuk in het armoedebeleidsplan 2014-2019.
Ook in 2017 werd geïnvesteerd in schoolse ondersteuning: 42.238 euro ging naar Kompanjon vzw en vzw Uilenspel. Zij geven gelijke kansen aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. In 2017 kregen 313 Gentse kinderen en ouders wekelijks een duwtje in de rug via een 349 Uilenspelvrijwilligers. 193 kinderen werden ondersteund vanuit Kompanjon vzw. Er is dus een opnieuw een groei merkbaar; in 2017 werden 506 kinderen begeleid door beide organisaties tegenover 485 kinderen in 2016 en 372 kinderen in 2015.

75.000 euro werd geïnvesteerd in vijf projecten tegen kinderarmoede: Inloopteam Reddie Teddy, Trajectbegeleiding vzw Jong, vzw Uilenspel, vzw LEJO en het MIRIAM-project.

Het project ‘Kinderen Eerst’, dat Gentse scholen steunt in de strijd tegen kinderarmoede, werd voor het schooljaar 2017-2018 uitgebreid naar 26 basis- en secundaire scholen. Bij deze uitbreiding werden ook scholen deeltijds onderwijs en scholen buitengewoon onderwijs betrokken. Het project bestaat erin dat er een OCMW-medewerker aanwezig is op school die ter plaatse de welzijnsvragen van ouders beantwoordt. In het schooljaar 2016-2017 werden daardoor 105 gezinnen begeleid en 138 hulpvragen behandeld

 Kansarmoede

Armoede bestrijd je niet enkel met financiële hulp. OCMW Gent zet in op een integrale aanpak: alle levensdomeinen tellen om armoede te verminderen.

 Wonen

Behoorlijke huisvesting blijft een uitdaging voor kansarmen en lage inkomensgroepen.

·         Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Het SVK creëert extra ruimte op de Gentse huurmarkt. SVK huurt op de private markt woningen en appartementen om die dan tegen betaalbare prijzen door te verhuren. De portefeuille van het SVK telde in 2017 231 woningen, een stijging met 21 woningen tegenover 2016.
Ook na de verzelfstandiging van SVK – sinds begin 2016 een OCMW-vereniging van publiek recht – blijft deze organisatie een sterke partner voor OCMW Gent.

·         Dienst Woonbegeleiding. Deze dienst is voor de vijf Gentse sociale huisvestings-maatschappijen het centrale aanspreekpunt als huurders een huurachterstal hebben. Sinds 2017 bemiddelt OCMW Gent niet langer na 1 maand huurachterstal. Deze cliënten worden voortaan intensief aangemaand en opgevolgd door de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf. In de communicatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen naar de sociale huurders biedt OCMW Gent wel de huurachterstalbemiddeling aan.

In 2017 bemiddelde OCMW Gent voor 1.130 Gentenaars met twee of drie maanden huurachterstal (2016: 937 Gentenaars). Van de 62 procent sociale huurders die reageerden op het aanbod huurachterstalbemiddeling kon in 80 procent van de gevallen een oplossing bereikt worden (van 6 procent was het dossier nog in behandeling op 31 december 2017).

Werken en activering

OCMW Gent doet veel inspanningen om mensen te activeren naar een opleiding of job op maat. Samenwerking tussen verschillende OCMW-diensten, maar ook met externe partners staat hierbij centraal. In 2017 volgden 3.145 personen een activeringstraject (2016: 3.037 personen).

·         Aandacht voor jongeren. In 2017 begeleidde OCMW Gent 747 jongeren (-25 jaar) naar een opleiding of job (2016: 703 cliënten).

·         Arbeidszorg. Niet elke cliënt is klaar voor werk of een opleiding. Zij werken op andere manieren aan een maatschappelijk zinvol bestaan. Bijvoorbeeld: groepswerk rond leren budgetteren, vrijwilligerswerk in een school. In 2017 kregen 627 cliënten arbeidszorg, dat waren er in 2016 412.

·         Artikel 60-tewerkstelling. Mensen die via ‘artikel 60’ tewerkgesteld worden, krijgen een tot twee jaar een job via het OCMW. Ze doen zo werkervaring op in één van de werkervaringsplaatsen waarmee het OCMW een samenwerkingsakkoord heeft. Dat zijn o.a. stads- en OCMW-diensten, vzw’s, sociale economie bedrijven of private bedrijven. Het OCMW betaalt geen werkgeversbijdrage en krijgt een federale subsidie. In 2017 telde OCMW Gent in totaal 739 artikel 60-medewerkers (2016: 893). De daling in het aantal artikel 60-medewerkers in 2017 is vooral te verklaren door de inwerkingtreding van het decreet Tijdelijke Werkervaring op 1 januari 2017. Dit decreet omschrijft de doelgroep van artikel 60 veel beperkter dan wat in OCMW Gent de praktijk was: mensen kunnen maar deelnemen als ze vooraf in staat geacht worden binnen de twee jaar inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

OCMW Gent maakte ook in 2017 van werken en activering een prioriteit. OCMW Gent spendeerde 301.308 euro aan arbeidszorg, groepswerkingen en werkstages (2016: 316.898 euro).

Sociale relaties en vrije tijd

Cultuur draagt bij tot persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. OCMW Gent verlaagt daarom de drempel naar cultuur en vrije tijd voor gezinnen die het minder breed hebben.
De UiTPAS is hierbij een krachtig instrument en biedt toegang tot cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Mensen die in aanmerking komen voor een kansentarief krijgen 80% korting op activiteiten.

In 2017 werkte OCMW Gent nauw samen met de Dienst Cultuur van de

Stad Gent om meer organisaties aan te trekken en het aanbod van activiteiten

uit te breiden. Hierbij focusten we vooral op sportclubs en jeugdverenigingen.

Daarnaast zetten we ook heel wat acties op touw in de welzijnsbureaus, mutualiteiten, Vakantiewerking… om mensen met een UiTPAS verder te informeren over het gebruik ervan. Sinds 2017 is het ook mogelijk de UiTPAS aan te kopen in de welzijnsbureaus van OCMW Gent.

In 2016 werden er 11.013 UiTPASSEN verkocht, waarvan 7.349 aan kansentarief.

 

Gezondheid

Armoede is zowel oorzaak als gevolg van een slechte fysieke of geestelijke gezondheid. Ook op het levensdomein gezondheid biedt OCMW Gent ondersteuning. Zo begeleidden de psychologen van OCMW Gent 1.435 personen in 2017, 330 van hen waren jonger dan 25 jaar.

Gezonde en betaalbare voeding is belangrijk als je budget ontoereikend is. In de acht erkende Gentse sociale restaurants werden de tarieven vanaf 1 januari 2018 aangepast. Mensen met een (equivalent) leefloon betalen er voortaan 3 euro voor een warme maaltijd en op woensdag zelfs maar 2,5 euro.

Zorg en wonen voor senioren

Bijna één op vijf Gentenaars is ouder dan 65 jaar: dat is de vergrijzing uitgedrukt in cijfers. Meer en meer spreken we ook over ‘verwitting’: binnen de groep 65-plussers bedraagt het aandeel 80-plussers 30 procent. OCMW Gent wil ervoor zorgen dat senioren actief deelnemen aan het maatschappelijk leven, met extra aandacht voor ouderen in een kwetsbare positie.

Lokale dienstencentra helpen oudere buurtbewoners om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. In totaal telt Gent 10 lokale dienstencentra. Elk lokaal dienstencentrum is bevoegd voor een specifieke regio. Maar soms zijn die gebieden heel uitgestrekt.

Om dichter bij die mensen te staan, worden er daar antennes opgericht. In 2017 stond de teller van de antennes op 10.

10.622 personen vonden hun weg naar de lokale dienstencentra in 2017. Er gebeuren extra inspanningen naar buurtbewoners met een migratieachtergrond.
Op 9 maart 2017 werd de eerste steen gelegd van het elfde lokaal dienstencentrum: De Mantel in Zwijnaarde, het centrum opent de deuren op 7 september 2018.

 

OCMW Gent investeert in nieuwe woonvormen voor ouderen. Zo openden er op 23 februari 2018 27 nieuwe assistentiewoningen “De Zonnetuin” de deuren, aan woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde. Aan woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg komen er 30 rolwagenaangepaste assistentiewoningen, de werken startten hiervoor op 26 oktober 2017. En in het najaar van 2017 openden er in Ledeberg 19 sociale assistentiewoningen Botermarktpoort.
Om wonen in een assistentiewoning voor iedereen financieel haalbaar te maken, is er sinds 2015 ook een premie. OCMW Gent is het eerste OCMW dat een financiële tussenkomst aanbiedt voor assistentiewoningen. De premie bedraagt maximaal 752 euro per maand voor een alleenstaande en 1.304 euro per maand voor een koppel. De omvang van het bedrag hangt af van de kostprijs van de erkende assistentiewoning en van de hoogte van het pensioen. De premie werd vorig jaar 25 maal toegekend (2016: 26 premies).

 

In de vier OCMW-woonzorgcentra bieden we 638 plaatsen aan, waarvan 603 erkende plaatsen voor langdurig verblijf, 16 plaatsen voor kortverblijf, 17 plaatsen in een dagverzorgingscentrum en 1 woning voor nachtopvang.

 

En op 1 december 2017 opende zorgsite Zuiderlicht officieel de deuren. Het biedt nu al onderdak aan 48 mensen met jongdementie, ouderen met een psychiatrische

problematiek, en ouderen met een mentale handicap. Vanaf oktober 2018 zal het ook plaats bieden aan 144 zorgbehoevende senioren.

 

OCMW Gent kwam in 2017 financieel tussen voor 824 ouderen in een woonvoorziening (2016: 796).

 

Personeel

 

OCMW Gent telde eind 2017 2.129 medewerkers, inclusief medewerkers met een artikel 60-contract.

 

Financiën

In 2017 bedroegen de opbrengsten van OCMW Gent 196 miljoen euro, waarvan 61,2 miljoen euro gemeentelijke bijdrage (2016: 205 miljoen / 58,9 miljoen). De totale uitgaven bedroegen 203 miljoen euro (2016: 190,5 miljoen). De personeelsuitgaven maken hiervan ongeveer de helft uit.

De autofinancieringsmarge, de mate waarin OCMW Gent in staat is zijn investeringen te betalen op lange termijn, eindigt met een positief resultaat van 5,6 miljoen euro (2016: 4,4 miljoen).

Journalisten kunnen contact opnemen met:

Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53

Een papieren exemplaar van het jaaroverzicht kunt u bestellen via communicatie@ocmw.gent
of bekijk de digitale versie op http://www.ocmwgent.be/Publicaties.html

OCMW Gent is er voor iedereen.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent verzekert het welzijn van elke burger. Met prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen streeft OCMW Gent naar een menswaardig leven voor elke Gentenaar.
De dienstverlening van OCMW Gent is georganiseerd rond 6 thema’s: geld, gezondheid, rechten, vrije tijd, werk en opleiding, wonen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ocmwgent.be