zuiderlicht
Eerste bewoners nemen hun intrek in nieuwe zorgsite Zuiderlicht
vrijdag 1 december 2017
Foodsavers Gent valt opnieuw in de prijzen met de Sustainable Partnerships Award
donderdag 7 december 2017

Gent pakt uitdagingen aan in samenwerking met buurgemeenten in nieuw regionetwerk Gent

Achtentwintig gemeenten in de ruime Gentse regio, waaronder de Stad Gent, gaan nauw samenwerken in het Regionetwerk Gent. Doel is de Gentse regio nadrukkelijker op de (internationale) kaart te zetten, en de gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Denken we aan de fijnstofproblematiek, het dreigende mobiliteitsinfarct, de klimaatuitdaging, de opportuniteit van grensoverschrijdend ondernemen en werken, of de nood aan een nieuwe visie op efficiënter en duurzamer wonen. De uitdagingen stoppen niet aan de gemeentegrens, en ze beginnen er ook niet. Wel kunnen we ze beter aanpakken, als we dat samen doen met onze buren. Dat is waar het Regionetwerk Gent voor staat.

Volgens de laatste prognoses van het Planbureau zullen er in de Gentse regio tegen 2050 minstens 100 000 inwoners bij komen. Al deze mensen zullen een plek zoeken om te wonen, te werken, zich te verplaatsen, noem maar op. De Gentse regio staat dus voor belangrijke ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Een gezamenlijke strategie is nodig om iedereen voldoende leefkwaliteit en ontplooiingskansen te blijven bieden. En de problemen samen aan te pakken.

Daarom willen de partners een gezamenlijk toekomstplan voor de regio realiseren. Dat moet de 28 gemeenten niet alleen samenbrengen rond gemeenschappelijke uitdagingen, maar ook mikken op meer intergemeentelijke en interbestuurlijke synergie. Maar vooral moet het toekomstplan een antwoord formuleren op de uitdagingen waarmee de 28 gemeenten van de regio Gent samen worden geconfronteerd. We vertaalden die uitdagingen in vijf doelstellingen:

  • Grensoverschrijdend werken en ondernemen in de nieuwe, digitale economie stimuleren.
  • Duurzame mobiliteit, klimaatneutraliteit en voldoende woonvoorzieningen realiseren.
  • Kernversterking faciliteren door meer gediversifieerde voorzieningen in de (dorps)kernen.
  • Stimuleren van een korte ketenlandbouw, circulaire, maak- en sociale economie.
  • Intensievere bestuurlijke samenwerking en de creatie van een herkenbare identiteit.

Bij de strategie-ontwikkeling kijken we expliciet ook richting Zeeuws-Vlaanderen. De toenemende verwevendheid tussen de brede Gentse regio en Zeeuws-Vlaanderen biedt voor beide regio’s heel wat opportuniteiten. Hierbij denken we aan de fusie tussen het Gentse Havenbedrijf en Zeeland Sea Ports, en de nieuwe sluis in Terneuzen. Dat gaat een belangrijke economische impuls geven, aan beide kanten van de grens. Daarom moeten we die grens zoveel mogelijk laten vervagen, bijvoorbeeld door onze arbeidsmarkten en opleidingscapaciteiten beter op elkaar af te stemmen. Want regio-samenwerking, dat gaat ook over gezamenlijke welvaart creëren.

Organisaties die het inhoudelijke project van de samenwerking onderschrijven, nodigen we uit een charter te ondertekenen. Dat staat symbool voor het draagvlak dat we rond de samenwerking organiseren. De 28 gemeenten zijn de eerste ondertekenaars. Maar het is de bedoeling dat draagvlak te verruimen, door op drie jaar tijd 1.000 handtekeningen te verzamelen, van organisaties en actoren die de doelstelling van de samenwerking onderschrijven.

Het charter symboliseert het draagvlak van ons netwerk. Want de uitdagingen kan je als bestuur niet alleen aanpakken. Je moet alle expertise en daadkracht bundelen, op een stadsregionaal niveau. Want alleen samen met het middenveld, de burgers, de bedrijven, kennisinstellingen én de verschillende beleidsniveaus kunnen we antwoorden vinden op de uitdagingen die we delen. Dat is een serieuze ambitie. Maar alvast vanuit de Stad Gent zijn we bereid haar aan te gaan. Samen met onze partners in de Provincie, bij VENECO, het ESF, Vlaanderen en de BGTS Kanaalzone.”