Stad en OCMW organiseren samen vijf wijkgerichte jobbeurzen.
woensdag 9 maart 2016
Concert voor jong en oud op 22 maart: BijlokeBAL beweegt alle leeftijden
vrijdag 18 maart 2016

Minder armoede in Gent – Groeiactieplan 2016-2017

Minder armoede in Gent:

Groeiactieplan 2016-2017

 

Het Gentse armoedebeleidsplan 2014-2019 is toe aan een tweede groeiactieplan. Een plan waarin alle acties voor de periode 2016-2017 uitgebreid worden belicht. Speciale aandacht is er deze keer voor wonen, sociale relaties en vrije tijd en kinderarmoede.

 

Gentse armoedebeleidsplan 2014-2019

 

In 2014 lanceerde Gent zijn armoedebeleidsplan 2014-2019. Een plan met een eenvoudige en tegelijk ambitieuze missie: minder armoede in Gent.
OCMW Gent coördineert de talrijke initiatieven van het armoedebeleidsplan. Met andere woorden: OCMW Gent voert de regie van de Gentse armoedebestrijding. Het Gentse armoedebeleidsplan 2014-2019 kwam tot stand dankzij de medewerking van talloze partners, zowel verenigingen als lokale overheidsinstellingen.

In zijn regierol richt OCMW Gent zich op twee taken: de bestaande initiatieven beter op elkaar afstemmen en aanvullende initiatieven uitwerken voor thema’s die te weinig aandacht krijgen.

 

Groeiactieplan: van beleid naar acties

 

Het armoedebeleidsplan wordt concreet in het groeiactieplan: een verzameling van alle acties ondernomen door de talloze partners. Het groeiactieplan is een belangrijk instrument om het armoedebeleidsplan te evalueren. Daarom wordt het telkens voor een periode van 2 jaar opgemaakt. Het eerste groeiactieplan 2014-2015 is nu geëvalueerd en vormt de basis van de nieuwe editie: het groeiactieplan 2016-2017.
Na 2 jaar verdwijnen afgewerkte acties, nieuwe acties komen erbij en bestaande acties evolueren. Zo wordt het groeiactieplan een belangrijke vinger aan de pols en toont het hoe het armoedebeleidsplan geleidelijk aan wordt uitgevoerd.

 

“Met het nieuwe groeiactieplan kunnen we inspelen op de huidige noden. Verschillende acties zijn al gerealiseerd, zoals een zitdag door OCMW Gent bij een aantal organisaties die armen bereiken. Dit geeft ruimte voor nieuwe acties” zegt Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van seniorenbeleid, werk, en armoedebestrijding. “In het groeiactieplan 2016-2017 focussen we sterk op wonen, omdat dit vaak gevolgen heeft op andere levensdomeinen. We willen het Sociaal Verhuurkantoor van OCMW verder laten groeien. Ook experimenteren we met alternatieve woonvormen en tijdelijke huisvestingsprojecten.”

 

Groeiactieplan 2016-2017

 

Het groeiactieplan 2016-2017 heeft specifieke aandacht voor de levensdomeinen ‘wonen’ en ‘sociale relaties en vrije tijd’.

Ook het luik rond kinderarmoede werd verder uitgediept volgens zes van de universele kinderrechten: recht op basiszorg, fysieke, en geestelijke gezondheidszorg, recht voor kinderen op de vlucht, recht op en in onderwijs, recht op participatie, en recht op en in het gezin.
Opnieuw wordt hier samengewerkt over organisaties heen om betere resultaten te kunnen boeken (o.a. partners uit de gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en vrije tijd).

 

Een paar acties uit het groeiactieplan 2016-2017 vindt u hierna.

·         De bestaande 4 Gentinfo-Punten uitbreiden naar andere wijken.

·         Starten van een proefproject om premies rond energie, wonen, vrije tijd en telecom proactief toe te kennen. O.a. in de wijken rond het Elisabethbegijnhof, de Stationsbuurt Noord en Watersportbaan-Ekkergem.

·         Creëren van een opslaglocatie en verdeelsysteem voor noodhulp voor vluchtelingen en andere kwetsbare groepen.

·         Extra inzet op energiearmoede, onder meer door een extra team energiescanners bij vzw REGent.

·         Ondersteuning van kwetsbare huiseigenaars bij renovaties of energiezuinig maken van hun woning door Domus Mundi.

·         Uitbreiden van het aanbod van de UiTPAS (o.a. meer aandacht voor het aanbod naar kinderen en jongeren) en beter begeleiden bij het gebruik via o.m. het Mobiel UiTPUNT.

Specifieke acties rond kinderarmoede uit het groeiactieplan 2016-2017:

·         Opmaken van richtlijnen rond beroepsgeheim om relevante en noodzakelijke informatie over individuele dossiers makkelijker te delen en beter samen te werken over diensten heen.

·         Verhogen van de financiële en inhoudelijke ondersteuning voor de zomer- en oefenklassen van Reddie Teddy.

·         Inzetten van psychologen via OCMW Gent om meer kinderen en hun ouders psychologisch te ondersteunen.

·         Openstellen van de vakantiewerking van OCMW Gent ‘de Pagadder’ voor kinderen van ouders zonder papieren.

·         Oprichten van een helpdesk ‘kinderen op de vlucht’ waar alle Gentse stadsdiensten terecht kunnen met vragen rond het psychisch welzijn van deze kinderen.

·         Stimuleren van het schoollopen van kleuters door onder meer in te zetten op het aanspreken van ouders met kleuters en hen individueel te ondersteunen bij de inschrijving in een school.

·         Blijvend ondersteunen van spijbelproblematiek in samenwerking met de drie Gentse CLB’s.

·         Begeleiden van gezinnen in armoede via integrale gezinsbegeleiding van het OCMW.

·         Bijkomend ondersteunen van het project ‘mobiele tienermoederbegeleidster’ van vzw Lejo.

·         Opstarten van het MIRIAM-project: intensieve begeleiding en ondersteuning voor alleenstaande moeders.

·         Blijvend inzetten op de schoolse ondersteuning van gezinnen via vzw’s Uilenspel en Kompanjon.

·         Inspraak geven aan minimaal 50 jonge kinderen (7-12 jaar) om het groeiactieplan vorm te geven en te evalueren.

Het groeiactieplan 2016-2017 is online te vinden  op http://www.ocmwgent.be/Armoedebeleidsplan.html. U vindt het ook in bijlage.

 

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, 0473 33 77 53

 

 

OCMW Gent is er voor iedereen.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent heeft als missie het welzijn van elke burger te verzekeren.Met prioritaire aandacht voor kwetsbare groepen streeft OCMW Gent naar een menswaardig leven voor elke Gentenaar.
De dienstverlening van OCMW Gent is georganiseerd rond 6 thema’s: geld, gezondheid, rechten, vrije tijd, werk en opleiding, wonen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.ocmwgent.be