Begeleiding jongeren naar diploma werpt vruchten af
dinsdag 20 oktober 2015
Gentse winteropvang start op 30 november 2015
vrijdag 13 november 2015

Meerjarenplan in evenwicht ondanks grote uitdagingen

OCMW Gent is erin geslaagd om bij de budgetopmaak voor 2016 een aangepast meerjarenplan op te stellen dat voldoet aan alle evenwichtsvoorwaarden. Dit ondanks enkele uitdagingen die op de organisatie afkomen, zoals de vluchtelingencrisis en het afschaffen van verschillende bovenlokale subsidies. Daarnaast blijft ook de verdieping en verbreding van de armoede in Gent een structureel probleem.

 

OCMW Gent zet sterk in op het aanpakken van huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, maar moet daarbij natuurlijk rekening houden met budgetvereisten. We sturen de meerjarenplanning 2014-2019 continu bij zodat we een sterke organisatie kunnen blijven én onze dienstverlening, voor alle Gentenaars, kunnen blijven garanderen en uitbouwen.

 

Striktere budgettering en efficiëntere werking

 

In 2016 voorziet OCMW Gent 176,9 miljoen euro aan exploitatie-uitgaven, ten opzichte van 175,8 miljoen euro in 2015. Om een financieel antwoord klaar te hebben op de uitdagingen waarvoor onze organisatie in 2016 zal komen te staan, werd er nog strikter gebudgetteerd op bepaalde activiteiten. Op die manier konden we zo’n 1,5 miljoen euro vrij maken. Dit geld besteden we aan doelstellingen die extra aandacht vragen, zoals bijkomende middelen tegen armoede, hervorming van tewerkstellingsmaatregelen, aanpak van de vluchtelingencrisis, hulp op maat voor senioren… Ook werpt een verdere optimalisatie van onze organisaties en samenwerking met de stad haar vruchten af.

 

Er is geen wijziging aan de afspraken omtrent de gemeentelijke bijdrage. Alle bijkomende initiatieven genomen door OCMW Gent passen binnen de in 2013 afgesproken gemeentelijke bijdrage voor deze legislatuur.

 

Extra middelen tegen armoede

 

Steeds meer Gentenaars krijgen te kampen met armoede. Dit signaal krijgen we ook van de partnerorganisaties. OCMW Gent steekt daarom nog een tandje bij. Zo voorzien we bijvoorbeeld een nieuwe projectoproep waarop de armoedeverenigingen zich kunnen inschrijven. Naast de 75.000 euro die we hiervoor vrij maken, trekken we 16.000 euro extra uit om zelf acties te realiseren in het kader van het armoedebeleidsplan. Ook verhogen we de subsidies aan vzw KRAS (voedselondersteuning) met 20.000 euro tot een totaal van 138.225 euro. We voorzien tenslotte ook extra middelen voor aanvullende financiële hulp (280.000 euro extra tot een totaalbedrag van 1,491 miljoen euro) en een nieuwe subsidie ter ondersteuning van de sociale restaurants in Gent (100.000 euro).

 

 

Sociaal Verhuurkantoor

 

Het Sociaal Verhuurkantoor van het OCMW wordt versterkt door het oprichten van een OCMW – vereniging. Deze versterking is noodzakelijk omdat we een groot deel van de woningen van het vzw Woonfonds SVK in beheer nemen. We voorzien ook extra woonbegeleiders om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen garanderen. Dit alles heeft in 2016 een financiële impact van ongeveer 600.000 euro.

 

Hervorming tewerkstellingsmaatregelen

 

De regelgeving rond sociale tewerkstelling en subsidies is voortdurend onderhevig aan verandering. Ook hiermee gaat OCMW Gent zeer proactief om. We spannen ons in om het aantal artikel 60-contracten te laten stijgen, ondanks de onduidelijkheid rond dit statuut. Daarnaast zetten we ook structureel extra middelen in ten gevolge van de hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen (wep+, activa en siné) en het wegvallen van andere subsidiekanalen. Zonder onze eigen extra financiële input zouden immers belangrijke aspecten van onze werking in het gedrang komen.

 

Ook op vlak van begeleiding van jongeren schakelt OCMW Gent een versnelling hoger. De oplopende werkdruk, ten gevolge van de werkloosheidshervorming, wordt ook in 2016 verder aangepakt. Daarnaast willen we blijvend inzetten om de doorstroom naar de reguliere tewerkstelling te verbreden. Zo gaat er 24.000 euro extra naar de projecten Job&Co (Compaan) en Take Off, die als doel hebben om kwetsbare jongeren naar een job te begeleiden.

 

Aanpak vluchtelingencrisis

 

OCMW Gent gaat ervan uit dat in de loop van 2016 het aantal erkende vluchtelingen dat recht heeft op een (equivalent) leefloon zal verdubbelen (van 700 naar 1400). Dit zal ook op andere domeinen gevolgen hebben, zoals op vlak van wonen, onderwijs, inburgering, integratie… Ook OCMW Gent zal zijn rol ten volle moeten opnemen om deze uitdagingen aan te pakken.

Momenteel is het nog niet duidelijk of hiervoor federale of Vlaamse middelen naar de OCMW’s zullen vloeien. OCMW Gent voorziet voor 2016 – 2019 wel al zelf bijkomende middelen (3.137.000 euro) voor 21 extra personeelsleden bij de verschillende betrokken diensten om de kwaliteit van de begeleiding te handhaven.

 

Bovendien hebben we ondertussen ook het project Ankerkracht (begeleiding voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) structureel ingebed in onze werking nadat de Europese subsidie (255.000 euro) hiervoor midden 2015 is weggevallen.

 

Hulp op maat voor senioren

 

Ook op het vlak van ouderenzorg wil OCMW Gent een actieve speler blijven. Het departement Ouderenzorg wordt de komende jaren gereorganiseerd, zodat het een betere structuur kan aanbieden om de dienstverlening ten aanzien van de senior in Gent te verbeteren. We versterken de antennewerking van onze lokale dienstencentra met 3 voltijdse medewerkers en we zetten extra in op psychologische zorg voor ouderen  (met 1,4 voltijds equivalenten).

 

In 2016 ondernemen we ook verschillende acties om het concept ‘buurtzorg-burenzorg’ verder vorm te geven in deze stad. Daarnaast wil OCMW Gent als regisseur een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in onze stad en blijven we verder bruggen bouwen tussen generaties.

 

Tenslotte starten we in 2016 met de bouw van het woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke en van de assistentiewoningen aan woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde.

 

Fameuze evenwichtsoefening

 

Ondanks enkele maatschappelijke uitdagingen slaagde OCMW Gent er voor 2016 in een budget in evenwicht op te stellen. OCMW voorzitter Rudy Coddens: “Elk jaar is het een fameuze evenwichtsoefening om tot een budget te komen dat voldoet aan alle voorwaarden van de Vlaamse regering. Dit jaar vroeg deze oefening zelfs nog extra aandacht en inspanning, gezien de uitdagingen die op ons afkomen, zoals de vluchtelingencrisis, het afschaffen van subsidies voor bepaalde tewerkstellingsmaatregelen en beslissingen op Vlaams en federaal niveau die lokaal een impact hebben. We moesten budgetten herverdelen en dienstverlening reorganiseren. Daarbij stond één doelstelling centraal: het blijven verzekeren van bereikbare en kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle Gentenaars.”