Nieuwe organisatiestructuur maakt Stad Gent nog efficiënter
donderdag 26 september 2013
werelddag van verzet tegen armoede 2013
donderdag 17 oktober 2013

Antwoord n.a.v persberichtgeving Nieuwsblad / De Gentenaar dd 4 en 5 oktober 2013 – stedelijke initiatieven op vlak van jeugdwerkloosheid

Antwoord n.a.v persberichtgeving Nieuwsblad / De Gentenaar dd 4 en 5 oktober 2013 – stedelijke initiatieven op vlak van jeugdwerkloosheid

In de Gentenaar van 4 oktober staat in een artikel, waarin ik word geciteerd, te lezen dat het Gentse stadsbestuur in verband met de bestrijding van de (jeugd)werkloosheid  vooral naar de Vlaamse overheid zou kijken, en geen nieuwe projecten in de steigers zou zetten. Een gelijkaardige verwijzing vind ik in de berichtgeving van het Nieuwsblad van dit weekend, waar ik lees dat Gent in dit verband “vooral heil verwacht van Vlaanderen, met extra initiatieven, om jonge schoolverlaters op te vangen en te begeleiden”, en dat “het vanzelfsprekend is dat een stad niet alleen de (jeugd)werkloosheid en de armoede kan keren, maar dat naar Vlaanderen wijzen een veel te zwak antwoord is.”

Indien we inderdaad lijdzaam zouden wachten op initiatief van de hogere overheden, en zelf geen bijkomende initiatieven in de steigers zetten, zou ik het met dit verwijt eens zijn. Evenwel klopt deze bewering niet, en berust ze volgens mij op een foutief citaat in het artikel van 4 oktober. We maken immers wel degelijk middelen vrij om (onder meer) op het vlak van jeugdwerkloosheid nieuwe maatregelen te nemen of in de steigers te zetten. Meer nog, we denken dat sommige van onze initiatieven bovenlokaal beleid kunnen inspireren.

Zo nam de Stad, samen met de VDAB en andere partners, haar verantwoordelijkheid door de GSIW-proeftuin “Wijs aan ’t Werk” (arbeidsmarkteducatie) in te bedden in haar reguliere werking, waardoor dit initiatief op de langere termijn kan worden gecontinueerd. Daarnaast investeert de Stad in een tweede projectjaar voor het project “Word Wijs”, waarbinnen De Stap wordt betoelaagd om ongekwalificeerd uitstromenden via het CLB-netwerk te benaderen, en actief te begeleiden naar een vervolgtraject in het volwassenenonderwijs of bij de VDAB. Dit zijn vrij unieke projecten, die dringend te nemen Vlaamse maatregelen op het vlak van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt kunnen inspireren. Dat die maatregelen voorlopig uitblijven, weerhoudt ons evenwel niet lokaal de zeilen verder bij te zetten.

Maar we doen meer dan enkel projectmatig vernieuwen, of nieuwe strategische linken op het vlak van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt exploreren. De Stad zorgt mee voor de lokale vertaling van Vlaamse en federale initiatieven om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ik denk aan de verruiming van de federale activamaatregel voor langdurig werkloze jongeren, die we promoten naar de Gentse bedrijven toe, of aan de Vlaamse werkinlevingsprojecten (WIJ), waar de Stad mee bij de lokale regie betrokken is. Het klopt dat die laatste nog onvoldoende aanslaan bij hun doelpubliek, zoals gesteld in genoemd artikel van 4 oktober. Daarom willen we samen met de VDAB en de WIJ-partners de communicatie rond werkinleving meer op maat van de jongeren brengen. Zodat werkinleving niet het zoveelste vermanende vingertje wordt dat we naar deze jongeren opsteken. Maar daarentegen een uitgestoken hand, om hun kansen op de arbeidsmarkt, en dus hun toekomst te versterken.

Ook doen we er alles aan om het project Eminenta (professionele netwerkvorming voor hoger opgeleiden van vreemde origine) te continueren, en werken we volop aan een nieuw project, waarbij we jongeren via diverse welzijns- en jeugdorganisaties willen bereiken voor inschrijving bij en begeleiding door de VDAB. Want niet alleen voor werkinleving is de VDAB voor jongeren soms een moeilijk te nemen drempel, zeker voor gehavende jongeren, jongeren met een migratieachtergrond of met één of meerdere welzijnsproblematieken. Daarom werken we samen met de stedelijke Dienst Werk, de VDAB en het OCMW, aan wijkantennes van de nieuwe, grotere werkwinkels die de VDAB vanaf midden 2014 plant. Wijkantennes die toe doel hebben door te dringen in het socio-culturele wijkweefstel, en vooral maatschappelijk kwetsbaren laagdrempelig en op maat te enthousiasmeren en te sterken naar werk. Aldus willen we niet zozeer “fysieke”, maar vooral “sociale” afstand tussen kwetsbare werkzoekenden en de reguliere arbeidsbemiddeling overbruggen. En werk ontwikkelen als hefboom uit de armoede. Tegelijk willen we als lokale overheid niet in de plaats treden van de reguliere VDAB-werking, maar die VDAB net helpen om haar taak ten aanzien van kwetsbaren performanter op te nemen, binnen de nieuwe werkwinkelstructuur. Dat is een kerntaak van Stad én OCMW.

Dat alles is alleen zinvol als er voldoende werk is. En dus als we voldoende sterke bedrijven hebben, en voldoende ondersteuning voor duurzaam en innovatief ondernemerschap. Op dit vlak neemt mijn collega Matthias De Clercq tal van initiatieven. Van mijn kant probeer ik die initiatieven te versterken vanuit mijn voorzitterschap van De Punt, waar nieuwe sociale ondernemers, werkgevers van de toekomst, kansen krijgen hun creatieve idee om te zetten tot een bedrijfseconomische entiteit. Ook op dit terrein voeren we een beleid samen met de hogere overheden. Ook hier zitten we niet op de hogere overheden te wachten om nieuwe initiatieven te nemen.

Rudy Coddens

7 oktober 2013