november 2005: Stedelijk onderwijs opent nieuw schoolgebouw aan de Drongensesteenweg
maandag 31 december 2012
oktober 2005: officiële inhuldiging vernieuwde speelplaats en refter Bollekensschool
maandag 31 december 2012

juli 2008: Crèche in vroegere kleuterschooltje ’t Nachtegaaltje

08/0718Crèche in vroegere kleuterschooltje ’t Nachtegaaltje (persmoment 3 juli 2008)

 

De Stad Gent en de vzw Parochiale Werken der Heilig Kruis Sint-Amandsberg ondertekenen op donderdag 3 juli 2008 een erfpachtovereenkomst om in het vroegere kleuterschooltje ’t Nachtegaaltje voor kinderopvang te kunnen zorgen.

 

Het schoolbestuur basisscholen Sint-Jan & Visitatie vzw besliste om per 1 september 2006 het kleuterschooltje ’t Nachtegaaltje, Nachtegaalstraat 8 in Sint-Amandsberg te sluiten. Het vereiste aantal kleuters werd er niet gehaald. Hierdoor kwam een einde aan de erfpachtovereenkomst die het schoolbestuur had met de vzw Vereniging der Parochiale Werken der Heilig Kruis voor het verder gebruik van de gebouwen.

 

De vzw Vereniging der Parochiale Werken der Heilig Kruis nam contact op met Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding, om na te gaan of er vanuit de Stad Gent interesse was om in de leeggekomen lokalen van de vroegere kleuterschool activiteiten te ontwikkelen. Na enkele verkennende gesprekken en een plaatsbezoek aan de site, bleek dat deze plaats een mogelijkheid bood om hier een project te starten voor kinderopvang.

 

Rekening houdende met het grote tekort aan opvangplaatsen (600), leek dit een ideale locatie. Uit de studie van Karen Van Nuffel van de Pedagogische Begeleidingsdienst bleek dat de dekkingsgraad voor kinderopvang in het gebied Sint-Amandsberg slechts 34 % bedroeg. Met toevoeging van de aanpalende regio Dampoort daalde de dekkingsgraad tot 30 %. Dit bracht het gebied op de zesde plaats qua nood voor opvang.

 

 

Het juridisch aspect rond de erfpachtverbreking tussen het schoolbestuur basisscholen Sint-Jan & Visitatie en de Vereniging der Parochiale Werken der Heilig Kruis vzw diende eerst uitgeklaard te worden.

 

Op 22 mei 2007 heeft de Rechtbank van 1e Aanleg uitspraak gedaan waarbij de bestaande erfpachtovereenkomst gerechterlijk werd ontbonden. Het vonnis werd betekend op 30 juni 2007. Binnen de gestelde termijn van 30 dagen werd geen beroep aangetekend, waardoor het vonnis een definitief karakter verkreeg.

 

Bij Collegebesluit van 22 november 2007 werd de principiële goedkeuring verleend voor het opstarten van besprekingen met de eigenaar van het betreffende onroerend goed.

 

Dit heeft geleid tot een verbintenis vanwege de eigenaar tot het aangaan van een erfpachtovereenkomst met betrekking tot dit onroerend goed. De gemeenteraad van mei 2008 hechtte zijn goedkeuring aan de erfpachtovereenkomst tussen de Stad Gent en de Vereniging der Parochiale Werken der Heilig Kruis. De erfpacht zal worden aangegaan voor een duur van 40 jaar, waarbij de jaarlijkse canon 500 euro zal bedragen.

 

De uitbouw van de kinderopvang wordt voorzien in 2 fasen:

 

Fase 1:

Opknappen van paviljoen (isolatie, dak, aanpassing sanitair blok en verwarmingselementen)

Voorziene kostprijs: 90.000 euro

Start voorzien in 2009

 

Na uitvoering van deze aanpassingswerken kan gestart worden met de opvang van 20 peuters.

 

 

Fase 2:

Renovatie van het voorgebouw in functie van het inrichten van een crèche

Voorziene kostprijs: 840.000 euro

Aanvang werken in 2010

 

Informatie

Kabinet Onderwijs en Opvoeding, Paul Connehaye, Sint-Baafsplein 2A, 9000 Gent, tel. 09 266 54 34, fax 09 266 54 49, e-mail paul.connehaye@gent.be

 

Bevoegd

– De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Facility Management en Sport,

stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, fax 09 266 50 69,

e-mail schepen.peeters@gent.be

– De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding, p/a stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49,

e-mail schepen.coddens@gent.be